DOZOROVÁNÍ STAVEB

Výkon funkce technického dozoru investora a koordinátora BOZP na staveništi

Seznam úkonů stavebního a technického dozoru

Standardní seznam úkonů prováděný v rámci výkonu funkce technického dozoru

 • organizační zabezpečení předání staveniště vč. protokolárního zápisu,provádění technického dozoru stavby minimálně 1x týdně,či dle dohody.
 • zajišťování a vedení pravidelných kontrolních dnů za účelem podání informací o průběhu realizace mandantovi ( lx týdně ).
 • zajištění a účast na všech jednáních s orgány činnými ve správním řízení a dotčenými orgány.
 • zabezpečení souladu provádění stavby s odsouhlaseným projektem a podmínkami ve správních rozhodnutích.
 • cenová a věcná kontrola prováděných prací a zjišťovacích protokolů, porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem, kontrola dodržování podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením o správnosti svým podpisem.
 • kontrola nad dodržováním všech dohod, podmínek a termínů uvedených ve smlouvě o dílo, podávání návrhů na uplatnění smluvních pokut vůči zhotoviteli stavby.
 • sledování dodržování kvality prací, dodaných materiálů, technologických postupů a technických předpisů.
 • kontrola prací a dodávek, které budou v dalším postupu zakryty, nebo znepřístupněny.
 • pravidelná kontrola stavebního a montážního deníku, provádění zápisů s vyjádřením ke kvalitě prováděných prací a dodaných materiálů. V případě zjištění nedostatků, vyzvání zhotovitele k provedení nápravy do určeného termínu, následně kontrola splnění požadavku stavebního dozoru.
 • uplatnění vlastních návrhů, které povedou ke snížení ceny stavby, avšak nesníží technicky její kvalitu.
 • příprava podkladů pro předání a převzetí dokončené stavby, účast na převzetí stavby od zhotovitele.
 • zajištění odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby.
 • seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení.
 • odevzdání staveniště zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního deníku.
 • dodržení podmínek stavebního povolení.
 • dohled o systematické doplňování dokumentace dodavatelem, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby – dokumentace skutečného provedení.

Dokumentaci skutečného provedení zajišťuje zhotovitel stavby (generální dodavatel) na vlastní náklady (slouží jako podklad pro kolaudaci stavby)

 • projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby,o všech závažných okolnostech bez ohledu informovat investora.
 • kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.
 • spolupráce s pracovníky (generálního) projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem.
 • spolupráce s (generálním) projektantem a s dodavateli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu.
 • sledování, zdali zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledku a vyžadujeme doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly atp.).
 • sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách.
 • uplatňování námětů, směřující ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby.
 • spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi.
 • kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozorňujeme dodavatele na nedodržení termínů včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí.
 • příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí.
 • kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech.
 • účast na kolaudačním řízení.
 • kontrola vyklizení staveniště dodavatelem.
 • telefonické a emailové konzultace s investorem (mandantem) a dodavatelem stavby, případně subdodavatelů.
 • poradenská činnost při výstavbě.

Výkony po dokončení stavby:

 • účast na kolaudačním řízení.
 • zabezpečení plnění případných podmínek uvedených v kolaudačním rozhodnutí.
 • spolupráce s Projektantem a Dodavatelem při zpracování dokumentace skutečného provedení stavby po kolaudaci.
 • součinnost písemných reklamací vad díla po dobu trvání záruční lhůty stanovené s Dodavatelem, včetně kontroly jejich odstranění.
 • další možné po dohodě a specifikaci požadavků stavebníka.

Seznam úkonů Koordinátora BOZP

Standardní seznam úkonů prováděný v rámci výkonu funkce koordinátora BOZP na staveništi

 • koordinátor BOZP je odborně způsobilá osoba k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
 • způsobilost koordinátora byla ověřena zkouškou a na jejím základě mu bylo vydáno osvědčení k této činnosti.
 • koordinátor má živnostenské oprávnění k provozování této činnosti s předmětem podnikání: Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • koordinátor BOZP se podílí na přípravě i na realizaci vybraných staveb.
 • koordinátor nesmí být totožný s osobou, která odborně vede realizaci dané stavby (viz. odst.2 § 14 zákona č. 309/2006 Sb.).
 • podrobné informace o činnosti koordinátora BOZP na staveništi v jednotlivých fázích stavby najdete v příslušných sekcích.

Kdo stanoví koordinátora BOZP?

 • zadavatel stavby (investor).  A to jak pro fázi přípravy, tak pro fázi vlastní realizace stavby.

Proč stanovit koordinátora BOZP?

 • povinnost, určit koordinátora BOZP pro vybrané stavby, ukládá zadavateli stavby zákon č. 309/2006 Sb.

Kdy stanovit koordinátora BOZP?

 • budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby.

a zároveň

 • vznikne zadaveteli stavby povinnost doručit oznámení o zahájení prací OIP podle § 15 odst.1 zákona č. 309/2006 Sb.
 • koordinátora musí určit zadavatel stavby (investor).
 • tato povinnost vyplývá ze zákona č. 309/2006 Sb.
 • koordinátorem nesmí být ustanoven ten, kdo stavbu realizuje.

Kdy nemusí být stanoven koordinátor BOZP?

 • pokud stavbu provádí pouze 1 zhotovitel bez dalších subzhotovitelů (v praxi téměř nereálné, každá fyzická osoba podílející se na stavbě by musela být zaměstnancem dané firmy).
 • pokud nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst 1 zákona č. 309/2006 Sb.
 • pokud stavbu provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle § 160 odst. 3 stavebního zákona.
 • pokud stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení podle § 103 stavebního zákon.

Kdy vzniká zadavateli stavby povinnost doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (dále jen OIP)?

 • pokud celková předpokládaná doba trvání prací je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den.

nebo pokud

 • celkový plánovaný objem prací během realizace díla přesahne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu (např. stavba bude trvat 90 dnů a bude se na ní pohybovat 6 pracovníků. 90 x 6 = 540 a to znamená,že vzniká povinnost doručit oznámení o zahájení prací).